Telekom

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Nemko er en stor internasjonal aktør innen EMC-testing med EMC-laboratorier i Europa, Det fjerne Østen og Nord-Amerika. Alle disse er utstyrt for å utføre av en rekke forskjellige tester. De har et utvalg av skjermrom, ekkofrie kamre (opp til 10 meter) og utendørs testområder (opp til 30 meter), som er utstyrt for testing av en rekke forskjellige produkter.

FCC og IC

For USA og Canada kreves det testing av EMC-stråling av et laboratorium som er utpekt av den amerikanske føderale kommunikasjonskommisjonen (FCC) eller Industry Canada (IC).

Elektromagnetisk stråling

Et viktig mål for EMC-strålingskrav er å forebygge forurensing av frekvensspektret og opprettholde kvaliteten av radiooverføring. Sikring av et lavt støynivå i omgivelsene er i alles interesse. På denne måten kan pålitelige tjenester for radiooverføring sikres også i fremtiden.

BSMI

Sertifisering fra BSMI (Byrå for standarder, metrologi og inspeksjon) kreves for godkjenning av IT- og audio-/video-produkter i Taiwan.

CE-merking

CE-merking er europeisk produktmerking påbudt for tilgang til EU/EØS medlemsland (og også noen EU-kandidatland i Øst-Europa), som pålagt i EU-direktivene og bekreftet ved nasjonal lovgivning.

EMC

Nemko tilbyr følgende sertifiseringsmerker for EMC:

C-Nemko

Kanadiske sertifiseringstjenester for elektrisk sikkerhet

Nemko Canada er akkreditert av Standards Council of Canada (SCC) for sertifisering av elektriske produkter i henhold til kanadiske krav til elektrisk sikkerhet.

CCA – EMC-merke

CCA-EMC er et felles europeisk sertifiseringsmerke for EMC. Det dokumenterer at produktet oppfyller de europeiske EMC-standardene for elektromagnetisk emisjon og immunitet.

SAR

SAR ( spesifikk absorpsjonsrate) er måling av energiraten som absorberes av kroppen ved utsettelse for (RF) elektromagnetiske felt i frekvensområdet fra 100 kHz til 10 GHz.

Helseeffekter ved bruk av mobiltelefon har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene. RF-energien fra mobiltelefoner er kjent for å lede til oppvarming av kroppen. Studier har kommet frem til konkrete resultater om denne typen stråling er skadelig for menneskers helse.

Samsvarsvurdering av R&TTE-sertifisering

Alle typer terminalutstyr for radio og telekommunikasjon skal CE-merkes. Denne merkingen angir at produktet tilfredsstiller kravene i alle relevante EU-direktiver inkludert R&TTE-direktivet. Et CE-merket produkt kan beveges fritt innen EU/EØS-området.

Når et produkt er CE-merket, skal produsenten eller dens representanter i EU/EØS kunne dokumentere fullt samsvar med alle relevante direktiver. De er pålagt å utstede en skriftlig samsvarserklæring og sammenstille tilhørende dokumentasjon. Dette inkluderer beskrivelse av utstyret, tegninger, diagrammer, henvisning til gjeldende standarder, testrapporter osv.

Nasjonalt godkjent sertifiseringsorgan (NRTL) for USA

Nemko har nylig overtatt en eksisterende NRTL, nemlig CCL i Salt Lake City, Utah. Med denne anskaffelsen kan Nemko tilby direkte markedsadgang til USA for produkter som krever NRTL-sertifisering og dekkes av standardene UL 60950-1, UL 60065 og UL 61010-1.

Vurdering fra Nemko Canada som teknisk kontrollorgan (NBO)

Nemko Canada er anerkjent av EU som teknisk kontrollorgan (NB Nr 1622) for Direktivet for Radio- og Teleterminalutstyr (R&TTE). Denne godkjennelsen gjør det mulig å tilby samsvarsvurderinger i forhold til direktivets vedlegg III, IV og V.

TCB

Nemko Canada er utpekt som sertifiseringsorgan for telekommunikasjon (TCB) av den amerikanske føderale kommunikasjonskommisjonen (FCC).

Sertifisering av telekommunikasjonsutstyr med Nemko Canada

Nemko Canada er utpekt som et sertifiseringsorgan av de følgende tilsynsmyndighetene:

IECEE EMC CB

IECEE EMC CB er en internasjonal ordning tilsvarende IECEE CB-ordningen, men spesielt tiltenkt for EMC-standarder i stedet for sikkerhetsstandarder.

Nemko Direct for telekom

Nemko har utviklet et meget effektivt tilbud – Nemko Direct for Telekom - for å oppnå global markedsadgang for dine trådløse telekomprodukter.

Dette tilbudet omfatter i dag over 150 land. Programmet er basert på avtaler med tilsynsmyndigheter over hele verden. Dette nettverket inkluderer land i Amerika, Det fjerne Østen, Midt-Østen, Asia, EU/EØS-området, Øst-Europa og Oseania.

Autorisasjon av partnerlaboratorier

Nemkos autoriseringsprogram for laboratorier er etablert for å kunne benytte testresultater fra kompetente eksterne laboratorier som grunnlag for Nemko-sertifiseringer/attestasjoner. Programmet tilbys både fabrikant- og uavhengige laboratorier og kan dekke ett eller flere testområder som Sikkerhet, EMC, Telekom eller Økologi i henhold til relevante standarder.

Autoriseringsprogrammet anvendes for fabrikant- så vel som for uavhengige partnerlaboratorier til å utstede Nemkos N-merkesertifisering, attestasjon for CE-merking osv. For flernasjonale tjenester (slik som den internasjonale IECEE CB-ordningen og det europeiske CCA/ENEC), er bruken i utgangspunktet begrenset til fabrikantenes testlaboratorier (MTL).

Uavhengige partnerlaboratorier har imidlertid mulighet til å bli kvalifisert som CB-testlab (CBTL) eller assosiert testlab (ACTL) innen IECEE CB-ordningen med Nemko som NCB (nasjonalt sertifiseringsorgan). I slike tilfeller pålegges ytterligere betingelser og prosedyrer vedrørende revisjoner osv. (Ref. www.iecee.com).

Programmer

Nemkos autorisasjon av partnerlaboratorier er basert på innledende og periodiske revisjoner av testkompetanse. Aktuelle ordninger er autorisasjon som EMC-lab (ELA), elektrisk sikkerhetslab (SLA), telekomlab (TLA) eller økologisk testingslab (EcoLA).

Etter den innledende revisjonen og aksept av laboratoriet overvåkes testkompetansen av Nemko-personale basert på periodiske revisjoner. Alternativt kan laboratoriet på forespørsel benytte testing bevitnet av Nemko-personale.

Aksepten av et laboratorium er basert på gjensidig forståelse avkrav til produkttesting og sertifiseringspraksis. Dette bekreftes gjennom revisjoner og ved gjennomgang av testprosjekter. Etter innledende vurdering av laboratoriets kompetanse og relevante deler av dets kvalitetssystem blir oppfølgingsrevisjoner utført med jevne mellomrom av Nemko-personale. Slik sikres opprettholdelse av teknisk kunnskap og forståelse av relevante administrative rutiner.

Autorisasjon av fabrikantlaboratorier

Nemkos autoriseringsprogram for laboratorier er etablert for å kunne benytte testresultater fra kompetente eksterne laboratorier som grunnlag for Nemko-sertifiseringer/attestasjoner. Programmet tilbys både fabrikant- og uavhengige laboratorier og kan dekke ett eller flere testområder som Sikkerhet, EMC, Telekom eller Økologi i henhold til relevante standarder.

Autoriseringsprogrammet anvendes for fabrikant- så vel som for uavhengige partnerlaboratorier til å utstede Nemkos N-merkesertifisering, attestasjon for CE-merking osv. For flernasjonale tjenester (slik som den internasjonale IECEE CB-ordningen og det europeiske CCA/ENEC), er bruken i utgangspunktet begrenset til produsenters testlaboratorier (MTL).

Nemkos eget program Testing ved fabrikant (TBM – Testing By Manufacturer) ble etablert allerede i 1975. Siden den tid har lignende multinasjonale programmer blitt utviklet innen det internasjonale IECEE og det europeiske sertifiseringssystemet (ECS), hvor Nemko deltar aktivt. TMB-programmet har derfor blitt gradvis integrert med programstrukturen for disse ordningene.

Derfor er det grunnleggende rammeverket blitt de relevante reglene og prosedyrene til IECEE, dvs. de operative dokumentene CB-2027-2031 og OD-2032, som finnes på www.iecee.com.

Valgmuligheter

Etter den første vurderingen og godkjenningen av et fabrikantlaboratorium, kan testingen utføres av Nemko-personale i fabrikantens lokaler (TMP). Alternativt kan fabrikantens testing bevitnes av Nemko-personale (WMT), eller være underlagt periodisk tilsyn av Nemko-personale. Det sistnevnte medfører også periodisk vurdering av at laboratoriet opprettholder sin kompetanse.

Godkjenning av et laboratorium er basert på en felles forståelse av produkttesting og sertifiseringspraksis, verifisert ved hjelp av revisjoner og gjennomgang av testprosjekter. Etter den første vurderingen av laboratoriets kompetanse og de relevante delene av dets kvalitetssystemer, utføres oppfølgingsrevisjoner periodisk av Nemko-personale for å sikre kontinuerlig teknisk kunnskap og forståelse for relevante administrative rutiner.

Testing av telekom fastlinjeutstyr

Fastlinje teleutstyr har mange forskjellige egenskaper og må oppfylle mange krav. Nemko tilbyr en rekke tester for slike produkter.

Testing av trådløse telekomprodukter

Trådløst telekomutstyr kan operere på mange ulike frekvenser og må oppfylle ulike krav avhengig av anvendelse og landet det skal brukes i. Nemko har et bredt tilbud for prøving av trådløse produkter.

SAR-testing

Nemko tilbyr SAR-testing (spesifikk absorbsjonsrate) for håndholdte telekomprodukter.

Vi kan tilrettelegge for at SAR-testing utføres i Europa eller USA. Hvis SAR-testing er en del av et større testoppdrag hos Nemko, vil vi kunne tilby både en konkurransedyktig pris og kort utføringstid.

Samsvarsstyring

Samsvarsstyring stiller en øremerket prosjektgruppe til disposisjon med fullt ansvar for å oppnå markedsadgang for ditt produkt. Du kan unngå dyre forsinkelser og konstruksjonsendringer ved å involvere Nemko så tidlig som mulig i produktutviklingsprosessen.

Leverandørinspeksjon

Hovedparten av Nemkos personale er ingeniører som har ferdigheter innen ulike disipliner og produkttyper. Viktige kompetansefelter er testing, inspeksjon og kvalitetsvurdering innen elektriske, mekaniske og telekom/radio produktområder.

Nemko tilbyr høyt kvalifisert personale med en uavhengig og nøytral status som opptrer objektivt og uten føringer i forhold til de involverte partene.

Kanadisk sertifisering av terminalutstyr

Terminalutstyr (TE) er underlagt registrering basert på en samsvarserklæring. Alt terminalutstyr må testes mot CS-03 av et ISO 17025-akkreditert laboratorium som er utpekt av Industry Canada som et organ for samsvarsvurdering (Conformity Assessment Body - CAB) for denne standarden.

Sertifisering av teleterminalutstyr i USA

Teleterminalutstyr må tilfredsstille hjemmel 47 av loven for føderale forskrifter (CFR) del 68.

Ifølge disse reglene ble ACTA (Administrative Council for Terminal Attachment ) opprettet for å overvåke godkjennelser av teleterminalutstyr. ACTA opprettholder databasen for alt godkjent utstyr og stipulerer også hvilke industriutviklede standarder som kan legges til grunn for godkjenninger.

Sertifisering av radioutstyr for Canada

Nemko Canada er utpekt som et sertifiseringsorgan av Industry Canada for å utstede sertifikater i henhold til Industry Canadas radiostandardspesifikasjoner (RSS).

Telekom- og radiosertifisering for Hong Kong

Den 29. april 2009 ble Nemko Canada Inc utpekt av OFTA ( Office of the Telecommunications Authority) i Hong Kong, Kina, til å kunne utstede sertifikater for telekommunikasjonsprodukter innen området for vår godkjenning.

Utpekingen er basert på forskriftene til avtale om gjensidig godkjenning (APEC TEL MRA) mellom Canada og Hong Kong, Kina. Nemko Canada er det første utenlandske organet for sertifisering av produkter i henhold til OFTA-normer.

Sertifiseringssystemer for telekom og radio for Taiwan

25. januar 2008 ble Nemko Canada Inc godkjent av Den nasjonale kommunikasjonskommisjonen (NCC) i Taiwan til å utstede sertifiseringer for telekommunikasjonsprodukter innen området for vår godkjenning.

Utpekingen er basert på forskriftene til avtale om gjensidig godkjenning (APEC TEL MRA) mellom Canada og Taiwan. Nemko Canada er det første utenlandske organet for sertifisering av produkter i henhold til NCC-normer.

Ergonomi

Ergonomi er tverrfaglig forskning innen arbeidsmiljø og tilrettelegging av arbeidsmiljø ut fra menneskets biologiske forutsetninger. Testmetoder og metrologien er basert på menneskelige betingelser for best mulig utnyttelse av evner og kapasitet, men på en slik måte at det ikke oppstår skader eller helsemessige ulemper.