Miljøtjenester

Den miljømessige utfordring verden står ovenfor, har medført en kraftig økning av regionale og lokale reguleringer. Likevel er vi nå bare i starten av en nødvendig gjennomregulering av alle sektorer og produkter for å møte klimautfordringene. 

Nemko har, gjennom vårt globale nettverk, oppdatert informasjon om de legale markedskrav i de fleste land med hensyn til miljø. Er du involvert i produksjon eller omsetning av elektriske varer trenger du også denne informasjonen. Vi ser allerede at tilpasning til et mer bærekraftig samfunn får en ganske dramatisk betydning på produktutformingen vi kjenner idag.

Som f.eks.:

  • Utfasing av glødelampen
  • Forbud mot analoge strømforsyninger
  • En felles ladeplugg for mobiltelefoner
  • Forbud mot støvsugere som trekker mer enn 900 Watt
  • Nye krav til varmeovner (fra 01.01.2018)
  • Økning av restriksjonslisten over kjemiske stoffer med tjue til femti stoffer i året
  • Økte krav til resirkulering- og gjenvinningsprosenter for produkter

Listen er lang..

Verdens største fabrikanter ev elektrisk og elektronisk utstyr har innsett at de trenger hjelp for å manøvrere i denne hverdagen.

Utfordringene for små og mellomstore bedrifter er betydelige.
Mange velger Nemko som partner.

Se nedenfor for noen av våre tjenester.

Kontakt oss for mer informasjon: 

Salgsteam Norge

Sentralbord: (+47) 22 96 03 30 (betjent fra 08.00 til 15.30 hverdager)
Besøksadresse: Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker

Vis dine ansatte og besøkende at din bygning ikke utsettes for stråling over tillatte grenser.

Fokuset hos innkjøpere og forbrukere til bærekraftige produkter og tjenester er sterkt voksende. I jungelen av grønne merker og mer eller mindre egenerklærte utsagn om miljømessig fortreffelighet tilbyr Nemko tredjeparts verifikasjon av produkters miljøbelastning. Nemkos grønne merke vil hjelpe deg å verifisere at akkurat din bedrift har gått ett skritt lenger enn minstekravene for lovlig omsetning.

Energimerking av elektriske produkter har vært benyttet i Europa siden 1993 for merking av energikrevende produkter. Forbrukerundersøkelser viser at kjøpere tar hensyn til dette ved valg av produkt.
Eksempler på produkter er hvitevarer, tv og klimaanlegg.

Avfallsdirektivet for EE-avfall; WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) trådte i kraft 14. februar 2014. Nemko kan hjelpe fabrikanter og importører med komplett dokumentasjon for EE-avfall.

Krav til forebygging av farlige kjemiske substanser i elektrisk og elektronisk utstyr er nå en del av kravene til CE merking i Europa.

Kravene omfatter bly, kvikksølv, kadmium, seksvalent krom og to brommerte flammehemmere (PBB og PBDE).
 

Den internasjonale elektrotekniske komite, IEC har en verifikasjonstjeneste for RoHS som kalles «Hazardous Substance Testing Service» HSTS. Dette er en rapport som dekker et materiale eller en komponent med henblikk på RoHS.

REACH, det europeiske kjemikaliedirektivet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) som omhandler registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier gjelder også i Norge.

Nemko hjelper fabrikanter og importører med å oppfylle forpliktelsene.

Nemko hjelper fabrikanter og importører med å møte kravene til PAH dokumentasjon både i den tyske GS- ordningen og EU’s kjemikalieregulativ.  

PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) er kjemiske forbindelser som oppstår ved ufullstendig forbrenning av gummi, kull og tjæreprodukter.  I produkter finner vi det typisk i sort plast, gummi og kompositter av disse. 

Energisparing er det mest virkningsfulle tiltak for å begrense global oppvarming. Lovgiverne i EU har innsett at dette også er et miljøtiltak tiltak som er gjennomførbart. Det sparer landene i EU for store investeringer i infrastruktur, sparer forbrukere og bedrifter for kostnader og sikrer mot politisk press fra leveransekjeden av energi.

Økodesigndirektivet vil medføre en besparelse på nesten 20 % av elektrisitetsforbruket i EU i år 2020. Målet er at alle produkter med sparepotensiale skal omfattes av en økodesignregulering senest i 2030.

Nemko har lang erfaring i test og sertifisering i henhold til dette direktivet.

Nemko er et TCO-godkjent laboratorie for testing av visuell ergonomi, utstråling og energisparing i henhold til alle TCO-kriterier. Nemko er også godkjent for verifisering av ekologidokumenter som kreves for merking og godkjenning.

Nemko besørger markedsadgang med hensyn på energi i Canada.
Våre tjenester dekker både føderale og delstatskrav.

Nemko besørger markedsadgang med hensyn på energi i USA. Våre tjenester omfatter både føderale (DOE) som delstatskrav som California (CEC).

I Korea er det tre forskjellige programmer som dekker energiforbruk til elektriske produkter.

  1. Krav i av- og standbymodus (Tvungent)
  2. Krav til høy-effektive apparater (Tvungent)
  3. Energimerkekrav (Frivillig)

 

Nemko Canada er sertifiseringsorgan for ENERGY STAR®.