Nemkos visjon, misjon og verdier:

Disse verdiene, sammen med Nemkos lederprinsipper og etiske retningslinjer, er betraktet som verdifulle for å nå de strategiske målsettingene.

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail