Bekreftelse av samsvar

Nemko kan utstede bekreftelse av samsvar (Attestation of Conformity - AoC) for å bekrefte samsvar for dine produkter med relevante direktiver.

Nær samtlige* elektriske produkter som markedsføres i Europa har krav om CE-merking.

For å kunne CE-merke et produkt må fabrikanten eller dennes representant i Europa lage en samsvarserklæring som bekrefter at produktet er i samsvar med relevante direktiver.

 

 

Hvorfor velge AoC fra Nemko?

  • Da potensielle konsekvenser av å ikke tilfredsstille direktivene kan være svært alvorlige og kostbare, velger mange fabrikanter å involvere en uavhengig tredjepart for å bekrefte samsvar med kravene.
  • Nemko kan utstede en bekreftelse av samsvar, enten basert på testing utført av Nemko eller basert på gjennomgang av allerede eksisterende dokumentasjon.
  • Mest vanlig er det at slike bekreftelser utstedes for lavspenningsdirektivet (LVD) og/eller EMC direktivet.
  • Ettersom antall direktiver øker ser stadig flere fabrikanter også et behov for bistand med for eksempel RoHS og ErP direktivene.
  • Nemko er utpekt av myndighetene som teknisk kontrollorgan (Notified Body) for en rekke direktiver relevant for elektriske produkter.

*) For enkelte typer elektriske produkter, slik som medisinsk utstyr, er AoC ikke en mulighet. Nemko kan i slike tilfeller utstede sertifikat i henhold til relevant direktiv, for eksempel det medisinske utstyrsdirektivet..