Godkjenningsordning for brannsikringsmontører

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) og Nemko har inngått avtale om godkjenningsordning for brannsikringsmontører.

Godkjenningsordningen gjelder for fagområdet passiv brannsikring i byggverk, og skal fungere som en godkjenningsordning for montører av passiv brannsikring. Godkjenningskravene omfatter de normative kravene i gitt i opplæringsplan for brannsikringsmontører, og i samsvar med NS-EN ISO/IEC 17024 om personellsertifisering. Opplæringsplanen beskriver i detalj de elementer som inngår i grunnkurs, videregående spesialiserende kurs, relevant praksis og kvalifisering til eksaminering og godkjenning.

Formål:
Godkjenningsordningen skal:

 • verifisere at montører av passiv brannsikring monterer og kontrollerer i samsvar med aksepterte og anerkjente krav, herunder forskriftskrav som har som formål å sikre liv og helse, miljø og materielle verdier
 • sikre felles grunnlag for det faglige nivået i bransjen og bidra til å heve kunnskapsnivået for montører
 • gi godkjente montører konkurransefortrinn ved ansettelser innen fagområdet og beslektede fagområder
 • bidra til at oppdragsgivere på en enkel måte kan etterspørre leverandører med montører som utfører arbeid med kvalitet i samsvar med aksepterte og anerkjente krav

Hvordan bli godkjent?

For å bli godkjent som brannsikringsmontør er det krav til praksis og bestått kurs. Les mer om BFOs e-læringskurs her.

Godkjenningen krever bestått eksamen og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved et godkjent bibliotek eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt et godkjenningsbevis.

Krav/ dokumenter til godkjenning Brannmontør

 • Søknadsblankett
 • Kursbevis - bestått kurs hos BFO. For mer informasjon om kurs se BFOs hjemmeside
 • Bestått eksamen. Eksamen hos Nemko kan først gjennomføres etter at man har gjennomgått og bestått kurs i regi av BFO.
 • Bekreftelse på minst 2 års dokumentert praksis i løpet av de siste 4 årene
 • Bilde til godkjenningsbevis

Brannsikringsmontør må gjennom teori, f.eks. utdannelse, (bedriftsintern)kurs, kompetansegivende kurs, sertifisering og/eller selvstudier og gjennom minimum 2 års dokumentert praksis i løpet av de siste 4 årene kunne dokumentere:

 • Bygg- og teknisk fagkunnskap, herunder
  • grunnleggende forståelse av hvordan et bygg blir konstruert og er tiltenkt å virke, generelle krav til bygg og hvorfor tekniske krav er utformet slik de er
  • kjennskap til grunnleggende krav til konstruksjoner som bæring og skillende konstruksjoner
  • forståelse av helheten i et bygg og samspillet mellom de ulike fagene i en byggeprosess
  • kjennskap til brannteknisk funksjonsoppdeling i bygget og materialvalg/krav som inntreffer
  • generell tegningsforståelse med spesiell oppmerksomhet mot branntegninger og de mest vanlig brukte tegn og symboler
  • være i stand til å kunne orientere seg generelt i forhold til anerkjente tegningsformer og forstå kravene i branntegninger, ta ut mål og mengder og kommunisere etter branntegninger
  • grunnleggende forståelse av hva som ligger i de enkelte delleveransene til tekniske anlegg
  • kjenne til de mest brukte materialene som benyttes i bygningskonstruksjoner og hvordan de opptrer under og etter en brann
  • kunne identifisere materialtyper i bygget og forstå hva det betyr for valg av metoder for å brannsikre gjennomføringer og planlegge samspill når det har betydning for egne arbeider, dørmontasje, sjakter, osv.
  • grunnleggende forståelse av brannårsaker, trusler og konsekvenser
 • Regulatorisk kunnskap, herunder kjenne til lover og forskrifter og ha kunnskap om relevante standarder og byggdetaljblader i henhold til bransjestandardens punkt 8.2.2

Spørsmål vedrørende denne ordningen kan sendes til: personell@nemko.com