Skip to content

  Funksjonell sikkerhet

  Stadig flere enheter, maskiner, anlegg og systemer inneholder elektriske, elektroniske og/eller programmerbare elektroniske systemer og komponenter. Feil – også i delsystemer og komponenter – kan føre til farlige situasjoner for mennesker, maskiner og miljø. Hvis disse systemene bidrar til produktets sikkerhet, er det nødvendig at de fungerer korrekt under alle omstendigheter (også ved eventuelle svikter og forstyrrelser). I denne sammenhengen snakker man om funksjonssikkerhet.

  Kontakt vårt team

  Når det gjelder funksjonssikkerhet, blir det raskt klart hvilke katastrofale effekter mangler kan ha. Ulykker som den i Seveso på 1970-tallet har gravd seg dypt ned i hukommelsen vår, og var bl.a. en anledning til å håndtere problemet med tilfeldige og systematiske feil samt tidlig oppdagelse og eliminering mer intensivt. Grunnsteinene for nye internasjonale standarder ble lagt og lover ble skjerpet.

  Gjenkjenne og minimere risiko

  En lynrask økning i digitalisering og automatisering av alle deler av livet gjør Smart Homes, Smart Cities og Internet of Things (IoT) mulig. På den annen side øker utfordringene med å holde tritt med standardisering, teknologi og vitenskap når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. Funksjonssikkerhet handler ikke lenger bare om tidspunktet når noe tas til markedet – snarere er funksjonssikkerhet (FuSi) i større grad en produktegenskap som må tas i betraktning under hele livssyklusen til maskiner, anlegg, kjøretøy og sikkerhetselementer.

  Over 80 % av nyskapning baserer seg i dag på elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske delsystemer (E/E/PE) samt komponenter. De brukes på alle områder, som for eksempel:

  • bilindustri, luftfart, jernbane, skipsfart, maskineri, mobile maskiner så vel som landbruksmaskiner og traktorer
  • alle typer maskiner i industri – så vel som i forbrukersektoren
  • små komponenter som releer eller store industrianlegg

  Hvis disse E/E/PE-delsystemene bidrar til produktsikkerhet, må de fungere korrekt og pålitelig under alle omstendigheter. Dette er fordi hele systemet skal være funksjonelt sikkert.

  Med sikkerhet menes en situasjon hvor risikoen ikke er høyere enn grenserisikoen, hvor grenserisikoen er den største forsvarlige risikoen. Funksjonessikkerheten er en del av den samlede sikkerheten knyttet til enheten som skal styres eller reguleres samt lede- eller styresystemet. Dette avhenger av at det sikkerhetsrelaterte systemet, sikkerhetsrelaterte systemer med annen teknologi og eksterne innretninger for risikoreduksjon.

  Et sikkerhetsrelatert system, sikkerhetsrelaterte systemer med annen teknologi eller eksterne innretninger bidrar til risikoreduksjon.


  Hva er de juridiske rammebetingelsene?

  Et produkt som må samsvare med det siste innen vitenskap og teknologi, og som derfor må oppfylle den «nyeste vitenskapelig forsvarlige kunnskapen», er underlagt betydelig strengere krav til nødvendig sikkerhet enn et produkt som «kun» skal matche teknikkens stand. I så måte holder det kanskje ikke å matche den nyeste teknologien lover om markedsføring krever når det gjelder produktansvar.

  Som med teknikkens stand i tredje utgave av Handbuchs der Rechtsförmlichkeit (HdR) er referansen til løsningens lønnsomhet ikke lenger inkludert. Følgelig spiller økonomiske aspekter som en del av proporsjonalitetshensynet fra et juridisk ståsted ikke (lenger) noen rolle i forbindelse med forebygging av farer. I forbindelse med forholdsregler har dette forrang over økonomiske hensyn.

  Juridiske rammebetingelser

  For produktenes produsenter er disse reglene avgjørende for å overholde produktansvarsdirektivet 85/374/EF hhv. nasjonal gjennomføring av disse, altså produktansvarsloven – ProdHaftG.

  Anerkjente regler for teknikk

  I det europeiske regelverket for det indre markedet samt i § 4 ProdSG henvises det til harmoniserte standarder, som utløser en såkalt «samsvarspresumpsjon».

  • Disse standardene anses som «allment anerkjente regler for teknikk».
  • Dessverre fins det ingen forklaring på dette begrepet i disse lovbestemmelsene.

  En definisjon finnes i Handbuch der Rechtsförmlichtkeit – kapittel 4.5.1 Rd.– Nr. 255 – HdR:

  «Generelt anerkjente regler for teknikk er nedskrevne eller muntlig overleverte tekniske spesifikasjoner for prosesser, anlegg og driftsmetoder. som i henhold til de involverte partenes (eksperter, brukere, forbrukere og offentlig sektor) rådende oppfatning egner seg for å oppnå det forhåndssatte juridiske målet og som generelt har hevdet seg i praksis, eller som etter rådende oppfatning kommer til å hevde seg i overskuelig fremtid.»

  Teknikkens stand

  Teknikkens stand kreves av lovgivere i ulike lovbestemmelser med hensyn til produktegenskaper.

  Eksempel: Maskindirektivet forlanger dette som en del av kravene til sikkerhet og helsevern.

  Forklaringen i MRL-håndboken dekker hovedsakelig definisjonen av teknikkens stand i HdR, kapittel 4.5.1 Rd.– Nr. 256:

  «Teknikkens stand er utviklingsnivået for avanserte prosesser, innretninger og driftsmetoder som, ifølge ledende eksperters rådende oppfatning, gjør at oppnåelsen av det lovbestemte målet ser ut til å være sikret. Prosedyrer, innretninger og driftsmetoder eller sammenlignbare prosedyrer, innretninger og driftsmetoder må blitt bevist i praksis eller – dersom dette ennå ikke er tilfellet – burde vært testet vellykket i drift hvis mulig.»

  Vitenskapen og teknikkens stand

  Vitenskapen og teknikkens stand finnes i produktansvarslovgivningen, hvor det europeiske grunnlaget er produktansvarsdirektivet 85/374/EF. Dessverre er dette ikke definert i produktansvarsdirektivet!

  85/374/EF gjør produsentens ansvar avhengig av om sistnevnte har overholdt vitenskapen og teknikkens stand gjennom å formulere følgende i artikkel 7:
  «Basert på dette direktivet står ikke produsenten ansvarlig dersom sistnevnte beviser (...)
  e) at den eksisterende feilen ikke kunne oppdages i henhold til vitenskapens og teknikkens stand på tidspunktet da det aktuelle produktet ble markedsført.»

  HdR – kapittel 4.5.1 Rd.–Nr. 257:
  «Vitenskapen og teknikkens stand er standen på utvikling for de mest avanserte prosessene, innretningene og driftsmetodene, som ifølge ledende eksperter innen vitenskap og teknikk – på grunnlag av den nyeste vitenskapelig forsvarlige kunnskapen – anses som nødvendig av hensyn til det lovbestemte målet, og som ser ut til å la seg sikre for å oppnå dette målet.»

  Hvilke standarder må tas i betraktning?

  Siden funksjonell sikkerhet spiller en rolle i svært mange produkter og applikasjoner, fins det generelle forklaringer på tilnærmingen samt svært spesifikke produktstandarder som er skreddersydde for spesifikke farepotensial.

  • EUs maskinteknikkdirektiv IEC 61800-5-2, IEC 62061, ISO 13849
  • Robotics EN 10218, ISO TS 15066, ISO13482 Personal care Robots,
  • Laboratorieutstyr IEC 61010-x
  • Prosessteknikk IEC 61511
  • Medisinsk utstyr EN60601-x
  • Husholdningsapparater, Smart Home EN IEC 60335 / EN 60730 / IEC 62368-1
  • Jernbaneteknikk EN 5012x
  Standardserien 61508 – som omhandler funksjonssikkerheten til sikkerhetsrelaterte elektriske / elektroniske / programmerbare elektroniske systemer – er av spesiell betydning. Et mål med denne standarden er å muliggjøre utvikling av sikkerhetsrelaterte E/E/PE-systemer det ikke foreligger produkt- eller applikasjonsspesifikke internasjonale standarder for.

  Hvordan kan Nemko støtte deg med funksjonssikkerhet?


  Workshoper og opplæring
  om funksjonssikkerhet

  PreCompliance Service
  i alle faser av sikkerhetslivssyklusen

  Moderasjon og Assessment
  for fareanalyser, fastsettelse av nødvendige sikkerhetsmål (Safety Goals), sikkerhetsfunksjoner og nødvendig sikkerhetsintegritetsnivå (SIL-nivå)

  Prosess- og GAP-analyse

  Testing og validering av sikkerhetsfunksjonene og sistnevntes sikkerhetsintegritetsnivåer

  Sertifisering
  av produktene og systemene dine

  informasjon
  om status for standarder og beslutninger,
  webinarer, nyhetsbrev osv.

  For mer informasjon

  Kontakt vårt team